Microsorum scandens

Microsorum scandens

1 of 1
Microsorum scandens, fragrant fern, mokimoki, pictured in Zealandia, Karori Sanctuary, Wellington, New Zealand.

Personality

Family

Polypodiaceae