A picture of a Oxalis exilis

Oxalis exilis

Oxalis exilis