Bulbs

Albuca

Albuca

Amaryllis family

Amaryllis family

Aristea

Aristea

A photo of Begonia

Begonia

Begonia spp.

A photo of Marsh Butterfly Lily

Marsh Butterfly Lily

Wachendorfia thyrsiflora

A photo of Chandelier Lily

Chandelier Lily

Brunsvigia orientalis

Chasmanthe

Chasmanthe

Crinum

Crinum

Crocosmia

Crocosmia

A photo of Cyclamen

Cyclamen

Cyclamen spp.

Cyrtanthus

Cyrtanthus

A photo of Dahlia

Dahlia

Dahlia spp.

Elephant ear

Elephant ear

Eucomis

Eucomis

Freesia

Freesia

A photo of Garden Anemone

Garden Anemone

Anemone coronaria

Gladiolus

Gladiolus

A photo of Greater Galangal

Greater Galangal

Alpinia galanga

Haemanthus

Haemanthus

A photo of Common Hyacinth

Common Hyacinth

Hyacinthus orientalis

Hypoxis

Hypoxis

Iris

Iris

A photo of Jewel Of The Desert

Jewel Of The Desert

Daubenya aurea

A photo of Lachenalia

Lachenalia

Lachenalia spp.

A photo of Lachenalia

Lachenalia

Lachenalia pustulata

Nerine lily

Nerine lily

Other bulbs

Other bulbs

A photo of Peruvian Daffodil

Peruvian Daffodil

Chlidanthus fragrans

A photo of Red Lachenalia

Red Lachenalia

Lachenalia bulbifera

A photo of Crimson Flag Lily

Crimson Flag Lily

Hesperantha coccinea

A photo of Shallots

Shallots

Allium ascalonicum

A photo of Spider Lily

Spider Lily

Hymenocallis speciosa

A photo of Spring Starflower

Spring Starflower

Ipheion uniflorum

Spring flowering bulbs

Spring flowering bulbs

A photo of Broad-Leaf Watsonia

Broad-Leaf Watsonia

Watsonia marginata