A picture of a Diastella

Diastella

Diastella spp.

Diastella divaricata subsp. divaricata 1DS-II 1-7849 by SAplants (CC BY-SA 4.0)

More images of Diastella

Diastella
Diastella