Orange Flowering Autumn Plants

A photo of Canary Bell-Flower

Canary Bell-Flower

Canarina canariensis

A photo of Chrysanthemum 'Belgian Garden Mums'

Chrysanthemum 'Belgian Garden Mums'

Chrysanthemum 'Belgian Garden Mums'

A photo of Coneflower

Coneflower

Rudbeckia spp.

A photo of Montbretia

Montbretia

Crocosmia spp.

A photo of Dahlia 'Figaro Orange Shades'

Dahlia 'Figaro Orange Shades'

Dahlia (10: Misc DwB Group) 'Figaro Orange Shades'

A photo of Guernsey Lily

Guernsey Lily

Nerine sarniensis

A photo of Perennial Sunflower

Perennial Sunflower

Helianthus decapetalus

A photo of Pyrostegia

Pyrostegia

Pyrostegia spp.