A picture of a Allium ampeloprasum ssp. babingtonii

Allium ampeloprasum ssp. babingtonii

Allium ampeloprasum ssp. babingtonii

More images of Allium ampeloprasum ssp. babingtonii

A photo of Allium ampeloprasum ssp. babingtonii
A photo of Allium ampeloprasum ssp. babingtonii